Przestrzegaj przepisów BHP


W trakcie zatrudnienia należy przeprowadzać okresowe szkolenia. Konieczne jest kontynuowanie wykonywania obowiązków pracownika na odpowiednich stanowiskach. Szkolenie okresowe ma na celu zapoznanie pracownika z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozwala również pracownikowi uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy. Pracownik powinien otrzymać certyfikat potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia. Pracodawca nie może pozwalać pracownikowi na wykonywanie czynności, w odniesieniu do których ten ostatni nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, ani wystarczającej wiedzy na temat zasad i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy BHP powinny być znane każdej osobie, która pracuje w danej firmie. Przed przyjęciem do pracy każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne, które obejmuje odprawę ogólną i odprawę związaną z danym stanowiskiem.

Pracownik powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i zdrowia zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych i przepisach pracy, zasadach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak a także przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w miejscu pracy, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy. W odprawie powinni obowiązkowo uczestniczyć wszyscy nowi pracownicy, stażyści i studenci w miejscu pracy, zanim będą mogli pracować na przydzielonym stanowisku. Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez kierownika przynajmniej raz w roku.

Odwiedź również: www.bhp-prometeo.pl.